Karta stałego klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA, (zwanej w dalszej części regulaminu KARTĄ) oraz określa warunki posługiwania się nią.

 1. KARTA jest dokumentem imiennym, opatrzona indywidualnym numerem, może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz zgodnie z niniejszym regulaminem.

 2. KARTA nie może być odstępowana innym osobom fizycznym lub prawnym

 3. Do otrzymania KARTY uprawniona jest osoba, która dokonała jednorazowego zakupu na kwotę nie mniejszą niż 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) lub przedłoży dowody zakupu na tę kwotę z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące.

 4. Wydającym i przyjmującym zgłoszenie o kartę stałego klienta jest pracownik sklepu, w którym dokonano zakupu.

 5. KARTA ważna jest bezterminowo.

 6. Pierwszą kartę klient otrzymuje bezpłatnie. Za wydanie każdej kolejnej Karty jest pobierana opłata w wysokości 10zł.

 7. Karta uprawnia jej posiadacza do zniżek rabatowych na wszystkie dalsze zakupy realizowane w sklepach firmy WROTEX zgodnie z niniejszym regulaminem.

 8. Wysokość udzielonego rabatu jest zmienna i uzależniona od rodzaju produktów.

 9. Zastrzega się, że rabaty udzielane z tytułu posiadania KARTY nie sumują się z żadnymi innymi i dotyczą wyłącznie zakupów w cenach detalicznych z wyłączeniem promocji.

 10. Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie jest okazanie KARTY celem odnotowania jej cech identyfikacyjnych i wystawienia rachunku potwierdzającego zakup z rabatem. Właściciel KARTY może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie posługiwania się kartą.

 11. Karta uszkodzona w stopniu powodującym jej nieczytelność jest nieważna i nie będzie honorowana.

 12. Karta jest własnością firmy WROTEX, która ma prawo ją anulować w momencie gdy właściciel:-świadomie udostępnia KARTĘ osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek, - dane personalne na KARCIE są nieczytelne lub istnieje podejrzenie, że została sfałszowana.

 13. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania wniosku o wydanie karty VIP

 14. WROTEX Sp.J. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.